0

آیا تولید پوشک بچه سرمایه گذاری بالایی می خواهد  و یا رانت خاصی که شرایط برتی تولید پوشک کامل بچه فراهم گردد ؟؟

درخواست کرد
اضافه کردن نظر